Vilniaus universitetas, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas / Vilnius University, Faculty of Economics and Business Administration

KV Magistro darbų archyvas

2023 m. Kokybės vadybos programos magistro darbai:

Butkienė I. Darbuotojų matuotinų darbo rezultatų rodiklių sistema gamybos sektoriuje

Butkienė V. Gamybos įmonėse įdiegtos kokybės vadybos sistemos darbuotojų suvokiamas naudingumas

Niaurė L. Darbuotojų nuomos paslaugos kokybės vertinimas

Pranckūnienė L. Tiekėjų atrankos kriterijų taikymo įtaka pieno kilmės žaliavų kokybei

Raudonytė R. J. Saugos vadybos sistemos įtaka saugai nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančiose organizacijose

Šidlauskienė L. Kokybės vadybos priemonių atrankos sistemos kūrimas

Šilanskienė E. LEAN metodų taikymo įtaka darbuotojų pasitenkinimui darbu

Užusenienė D. Sėkmės veiksnių įtaka skaitmeninės transformacijos įgyvendinimui sveikatos sektoriuje

Viršilaitė J. Kokybės išlaidų įtaka gamybos efektyvumui

Vitko J. Techninės ir funkcinės kokybės įtaka išoriniam paslaugų efektyvumui privačiose sveikatos priežiūros įstaigose

Zalepūgaitė D. Vadovavimo stilių kaitos poveikis kokybės kultūrai ir veiklos rezultatyvumui jaunimo nevyriausybinėse organizacijose

Žemgulytė A. Sąsajos tarp vartotojo pasitikėjimo organizacija, socialinės atsakomybės priemonių ir organizacijos produkto kokybės vertinimas

2023 m. Kokybės vadybos programos anglų kalba magistro darbai:

Guha A. Impact of Antecedents on Customer Satisfaction in Business Translations

Jmal Y. The Impact of Digitalization on the Efficiency of Food Safety Management Systems

Kužmarskytė K. Relations between Life Cycle Assessment, Material Flow Analysis and Dynamic Business Capabilities for Circular Economy Implementation in Companies

Rimeika G. Service Quality Influence on Competitiveness of Logistics Service Provider in the Scandinavian Market

Xia Y. Chinese Travel Agencies’ Service Quality Influencing Tourists’ Satisfaction

2022m. Kokybės vadybos programos magistro darbai:

Builienė J. Nuotolinio darbo veiksnių įtaka darbo kokybei ir efektyvumui viešajame sektoriuje

Čanytė K. Motyvavimo ir motyvacijos ryšio įtaka darbo kokybei 

Jonavičė A. Lean praktikų taikymo įtaka sveikatos priežiūros paslaugų kokybei

Kryževičiūtė E. Socialinės atsakomybės principų praktikavimo įtaka dirbančių žmonių su psichologine gerove susijusioms gyvenimo kokybės dimensijoms bei organizaciniam įsipareigojimui

Lelešiūtė E. Žmogiškųjų veiksnių įtaka geros gamybos praktikos reikalavimų įgyvendinimui

Mackevičienė G. Organizacinės kultūros, įsipareigojimo organizacijai ir nuotolinio darbo sąsajos

Malinovska J. Verslo procesų valdymo metodų įtaka finansinio sektoriaus įstaigų verslo procesų kokybei

Michailova L. Savivaldybės paslaugų kokybės vertinimo sistema

Mockus D. Operacinio tobulumo praktikų įtaka operacinės veiklos rezultatams 

Potašenko V. Agile principų įtaka procesams ir klientų išlaikymui

Purikovienė V. LEAN metodų taikymo įtaka darbuotojų pasitenkinimui darbu viešajame sektoriuje

Šimaitė K. E. Veiksmingas studentų grįžtamojo ryšio panaudojimas universitete

Šimkutė L. LEAN praktikų pritaikymas gamybos įmonėse kontaktinį darbą pakeitus nuotoliniu

Valiauga J. Paslaugų kokybės užtikrinimo procesai ir modeliai dalijimosi ekonomikos kontekste

Žemčugovienė Ž. Kokybės rodiklių sistemos konsolidavimas medicinos tyrimų laboratorijų veiklos gerinimui

2021 m. Kokybės vadybos programos magistro darbai:

Ambrazienė R. Lean metodų įtaka tvariai gamybai Lietuvos gamybinėse organizacijose

Augūnaitė U. Su Pramonė 4.0 susijusių veiksnių įtaka saugumui dėl darbo vietos biomedicinos sektoriuje (Lietuvos atvejis)

Bliujus M. Gamybos įmonių veiklos gerinimas taikant LEAN sistemą

Buckuvienė K. Organizacijos kultūros tipų įtaka nuolatinio tobulinimo taikymo sėkmei

Česonytė G. Saugos darbe vadybos sistemos ISO 45001 įgyvendinimas darbuotojų įsitraukimo kontekste

Gramauskaitė D. Halal kokybės sistema: reglamentavimo ir produktų sertifikavimo ypatumai bei vartotojų prioritetai

Indriulytė A. Organizacinės kultūros įtaka darbuotojų darbo kokybei

Kazlauskienė O. Vieno langelio sistemos tobulinimas Lietuvos savivaldybėse

Melys K. ARQUS aljanso aukštųjų mokyklų vidinių kokybės užtikrinimo sistemų ir jų taikymo patirčių analizė

Mikalauskas A. ISO 9001:2015 kokybės standarto taikymo galimybės nevyriausybinių organizacijų veikloje

Rinkūnienė E. Klientų aptarnavimo kokybės valdymo tobulinimas lėtosios mados industrijoje

Statkevičiūtė A. Žaliosios ekonomikos principų ir priemonių įgyvendinimas mažose įmonėse

Širvinskaitė L. Transakcinės ir transformacinės lyderystės įtaka įmonių finansų padalinio veiklos kokybės valdymui

Šlamienė D. Paslaugų kokybės užtikrinimo procesai ir modeliai dalijimosi ekonomikos kontekste

Šliužas A. Automobilių dalijimosi paslaugos mobiliosios aplikacijos kokybės gerinimas taikant N. Kano patraukliosios kokybės modelį

Tomaševska R. Lyderio vaidmuo gerinant organizacijos kokybę

Zgirskas A. Kokybės vadybos standartų nauda organizacijoje

2020 m. Kokybės vadybos programos magistro darbai:

Boreikytė G. Lietuvos socialinės ekonomikos modelis

Buckė V. Paslaugų kokybės valdymas vaikų sveikatos priežiūros įstaigose

Gylytė G. Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelio tinkamumas startuolių veiklai

Gotovtaitė D. Žaliosios ekonomikos plėtros ir tobulinimo Lietuvoje kryptys

Klopova V. Ekologiškos pieno produkcijos, pateiktos ilgomis ir trumpomis tiekimo grandinėmis, atitikimas vartotojų lūkesčiams

Kunelytė E. Socialiai orientuotos žaliosios ekonomikos koncepcijų taikymas Lietuvos kaimo bendruomenių darniam vystymuisi

Lubytė G. Banko teikiamų paslaugų kokybės, vartotojų pasitenkinimo ir lojalumo ryšys

Prakapavičiūtė G. Paslaugų kokybės reikšmingumas vartotojams dalijimosi ekonomikos kontekste

Vapsvaitė D. Žiedinės ekonomikos plėtros koncepcijų ir modelių taikymo galimybės

2019 m. Kokybės vadybos programos magistro darbai:

Braslauskaitė E. LEAN vadybos sistemos taikymas valstybės valdomų įmonių veiklos gerinimui

Dirgėlienė G. Sąžiningos prekybos ir socialinės atsakomybės žinomumas ir plėtros galimybės UAB „Palink“

Kundelis A. N. Kano patraukliosios kokybės modelio taikymas Lietuvos festivalių kokybės gerinimui

Lipinskienė M. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimo tyrimas Lietuvos įmonėse

Šimonytė S. Aukštųjų mokyklų LEAN vadybos sistemos taikymo tarptautinė patirtis

Urbonaitė-Baikauskienė G. Vadovų lyderystės įtaka korupcijos prevencijos sistemos brandai organizacijose

Valentinovič B. Atsargų valdymo viešajame sektoriuje gerinimas taikant LEAN metodus

Perez Rivas M. Aplinkosauginės sistemos diegimo motyvų ir diegimo kliūčių įtaka įdiegtos sistemos naudai (Anglų kalba) 

2018 m. Kokybės vadybos programos magistro darbai:

Beržanskis G. Lean metodų taikymo įtaka logistikos terminalų veiklai
Freigofaitė V. Organizacijų susijungimo proceso vertinimas „Telia“ atvejis
Natka R. Europos kokybės ženklo modelio rezultatyvaus taikymo prielaidos tęstiniame mokyme
Peredelskij A. Lietuvos organizacijose taikomų tiekimo grandinės valdymo metodų palyginimas su „SCOR“ modeliu
Rakštelienė A. Darbo aplinkos veiksnių įtaka neformaliuose mokymuose įgytų žinių pritaikomumui darbe
Stražnickienė M. Informacijos saugos vadybos sistemos naudojimo ypatumai
Šepetienė R. Aukštųjų mokyklų kokybės vadybos sistemų rezultatyvumo tyrimas
Uzdilaitė J. Lietuvoje teikiamų socialinių paslaugų kokybės vertinimas

2017 m. Kokybės vadybos programos magistro darbai:
Aškelavičius I. Viešojo sektoriaus organizacijos kokybės kultūros tyrimas
Barauskienė D. Agile metodologijos taikymo galimybės paslaugų įmonės veiklos valdyme
Barciun, J. Procesinio požiūrio praktikos taikymas Lietuvos organizacijose
Butkevičiūtė G. Socialiai atsakingų įmonių rezultatyvumas Baltijos šalių vertybinių popierių biržoje
Dunčaitė R. Viešojo sektoriaus organizacijų veiklos praktikos, taikant LEAN vadybos sistemą
Gaubienė A. Verslo procesų harmonizavimo sėkmės veiksnių tyrimas
Karalevičienė, S. Kokybės konsultantų vaidmenys tobulinant organizacijos veiklą
Kelpšaitė K. Tyrimų laboratorijų veiklos kokybės veiksniai ir tobulinimo kryptys
Leugaudaitė D. Įmonių grupėse naudojamos vadybos sistemos, kontrolės ir motyvavimo metodai
Paliulytė, D. N. Kano patraukliosios kokybės modelis ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimui
Patapienė I. Kokybės vadybos sistemų integracija į organizacijos valdymą
Remeikienė R. LEAN ir Apribojimų teorijos integracija organizacijų veiklos tobulinimui
Rudinskaitė, M. Viešojo sektoriaus institucijų strateginio valdymo proceso tobulinimas
Urbanavičiūtė, S. Anglies dvideginio pėdsakas darnaus vystymosi kontekste
Valiukaitė, J. Gyvenimo ir gyvenimo darbe kokybės balansas viešajame bei privačiame sektoriuose

2016 m. Kokybės vadybos programos magistro darbai:
Astrauskaitė, S. Integruoto Bendrojo vertinimo modelio ir Subalansuotų rodiklių sistemos metodo diegimo viešajame sektoriuje poreikis ir galimybės
Bernotaitė, V. Maisto saugos vadybos sistemos diegimo motyvai problemos ir teikiama nauda
Daškevičienė, B. Vartotojų maisto kokybės suvokimo spragos
Golubovič, S. Saugos darbe vadybos sistemos (OHSAS) diegimo ypatumų Lietuvos organizacijose analizė
Jurkutė, V. Organizacijos kultūros elementų įtaka Lean vadybos metodų taikymui
Kazlauskienė, I. Vartotojų pasitenkinimo medicininės laboratorijos paslaugomis tyrimo modelis
Kuckaitė, A. Kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas antžeminių paslaugų organizacijose
Kviklienė, A. Projektų valdymo kokybės veiksnių tyrimas
Lazdauskienė, S. Lean vadybos sistemos taikymo įtaka banko veiklos gerinimui
Michnovič, R. Lyderio vaidmuo gerinant draudimo brokerių įmonės kokybę
Papšelienė, I. Verslo procesų valdymo sėkmę lemiančių veiksnių modelis
Pribušauskaitė, J. Dirbančių moterų ir namų šeimininkių gyvenimo kokybės suvokimo ir vertinimo ypatumai
Semaškienė, A. Pokyčių valdymas Lean vadybos sistemą diegiančioje paslaugų organizacijoje
Simonavičienė, A. Savęs įsivertinimo kokybės vadybos modelių taikymo galimybės mažose ir labai mažose verslo organizacijose
Tomaševič, M. Interneto paslaugų kokybės vertinimo ypatumai

2015 m. Kokybės vadybos programos magistro darbai:
Baltrušaitis, M. Socialinės atsakomybės iniciatyvų įgyvendinimas didinant įmonės ilgalaikį konkurencingumą
Leleikienė, D. Kokybės funkcijos išskleidimo metodo taikymas internetinių svetainių kokybės gerinimui
Mažuikaitė, S. Aukštųjų mokyklų studentams teikiamų sveikatos ir sporto paslaugų kokybės vertinimas
Pečiulytė, I. Kokybės audito metodologijos tobulinimas
Radzvilavičienė, D. Verslo proceso charakteristikų įtaka proceso modelio detalumo pasirinkimui
Ratiuk, E. Kokybės vadybos ir darniosios plėtros priemonių taikymo tarptautinių grandinių viešbučiuose tyrimas
Varanauskaitė, K. N. Kano patraukliosios kokybės modelis ir jo taikymo galimybės Lietuvos valstybiniuose vaikų darželiuose

2014 m. Kokybės vadybos programos magistro darbai:
Akelaitytė, S, N. Kano patraukliosios kokybės teorijos taikymas paslaugų kokybės gerinimui
Aleksandrovič, J. Medicininių laboratorinių tyrimų nepageidaujamų įvykių ir klaidų mažinimo sistema
Kairaitytė, A. „Sąžiningos prekybos“ produktų realizavimo plėtros galimybės Lietuvoje
Krancevičiūtė, E. Kokybės funkcijos išskleidimo metodologijos taikymas buhalterinių paslaugų kokybės gerinimui
Lankutis, J. Informacinių technologijų valdymo analizė ir plėtros galimybės Lietuvos organizacijose
Ruželė, D. Vadybos priemones Lean ir Six Sigma naudojančių organizacijų evoliucija
Sorokaitė, E. Europos verslo tobulumo modelio taikymo ypatumai Lietuvoje
Šimaitytė, S. „Six Sigma“ koncepcijos įgyvendinimas Lietuvos paslaugų sektoriuje