Vilniaus universitetas, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas / Vilnius University, Faculty of Economics and Business Administration

Magistro darbo rašymo grafikas

Baigiamojo darbo projektų (BDP I ir BDP II) ir magistro darbo (MD) rengimo grafikas EF KOKYBĖS VADYBOS nuolatinių dieninių studijų magistrantams:

Veiklos rūšis Terminai
 

I semestras

 
1. Temų sąrašo pateikimas studentams I semestras, iki rugsėjo 15 d.
2. Žvalgomasis literatūros studijavimas, temos pasirinkimas ir pateikimas magistro programos vadovui (arba programos administratorei  Jolantai Berdikšlienei, EF 719 kab.) I semestras, iki rugsėjo 25 d.
3. Paskiriamas MD vadovas ir patvirtinama MD tema I semestras, iki rugsėjo 30 d.
4. Magistrantų susitikimas su paskirtais vadovais MD preliminarinės temos ir turinio aptarimui, tyrimų grafiko suderinimui, tyrimo krypčių konsolidavimui bei MD rašymo eigos suderinimui * I semestras, iki  spalio 20 d. *
5. BDP I rengimas. Literatūros sisteminis rinkimas, studijos ir analizė. Magistro darbo teorinės ir metodologinės dalies parengimas, būsimo autorinio tyrimo krypčių nustatymas, BDP I įforminimas,

BDP I juodraščio pateikimas vadovo peržiūrai  

I semestras, rugsėjis –sausio  8 d.
6. BDP I koregavimas, konsolidavimas ir galutinis užbaigimas bei redagavimas I semestras, iki sausio 12 d.
7. Galutinio BDP I varianto (su vadovo parašu) pateikimas registruoti Vadybos katedroje (pas administratorę Jolantą Berdikšlienę, EF 719 kab.) ir recenzuoti I semestras, iki sausio 15 d.
8. BDP I recenzavimas ir gynimas komisijoje sesijos metu I semestras, iki sausio 25 d.
9. Mokslinių publikacijų, pranešimų konferencijoms rengimas** I–III semestrai
 

II semestras

10. BDP II rengimas (autoriniai tyrimai, jų rezultatų analizė, apibendrinimas, matematinis-statistinis apdorojimas, rezultatų interpretavimas, darbo įforminimas) II semestras, vasario – birželio mėn.
11. BDP II pateikimas vadovo peržiūrai   II semestras, iki birželio 5 d.
12. BDP II koregavimas, konsolidavimas ir galutinis užbaigimas bei redagavimas II semestras, iki birželio 12 d.
13. Galutinio BDP II varianto (su vadovo parašu) pateikimas registruoti Vadybos katedroje (pas administratorę Jolantą Berdikšlienę, EF 719 kab.) ir recenzuoti II semestras, iki birželio  15 d.
14. BDP II  recenzavimas ir  gynimas komisijoje sesijos metu II semestras, iki birželio 30 d.
15. Mokslinių publikacijų **, pranešimų konferencijoms rengimas I–III semestrai
 

III semestras

16. Empirinių tyrimų užbaigimas ir viso MD rengimas III semestras, rugsėjis – sausis
17. Magistro darbo teorinės, metodologinės ir tiriamosios dalies bei autoriaus sukurtų (atrastų) mokslo „produktų“ pristatymas ir gynimas „Kokybės vadybos seminaro“ metu. Kolegų-magistrantų pristatymų recenzavimas III semestras, pagal Seminaro grafiką, rugsėjis – lapkritis
18. Darbo aprobavimas (tyrimo rezultatų pristatymas mokslinėse konferencijose, seminaruose, mokslinėse draugijose, tirtose organizacijose, straipsnių rengimas ir kt.) II–III semestrai
19. Viso magistro darbo I varianto pateikimas vadovo peržiūrai.   III semestras, iki gruodžio 15 d.
20. Viso magistro darbo koregavimas, konsolidavimas ir galutinis užbaigimas bei redagavimas III semestras, iki sausio 10 d.
21.Užbaigto (galutinio varianto) magistro darbo pateikimas (su vadovo parašu) registravimui Vadybos katedroje (pas administratorę Jolantą Berdikšlienę, EF 719 kab.), recenzavimui ir oponavimui III semestras, iki sausio 15 d.
22. Magistro darbo gynimas komisijoje III semestras, sausio mėn.
23. Darbo rengimas konkursams (LR Ūkio ministerijos, Lietuvos mokslų akademijos, mokslo draugijų, tarptautiniams ir kt.) ir publikavimui** III semestras, sausio mėn.
24. Magistro diplomų įteikimas (žr. diplomų įteikimo grafiką EF tinklapyje) III semestras, sausio mėn. pabaiga

* Iki atitinkamų metų spalio 20 d. visi nuolatinių dieninių studijų I kurso magistrantai turi susitikti su vadovais ir galutinai suderinti (o jeigu reikia – ir pakoreguoti):

 1. a) viso magistro darbo temą,
 2. b) I-jo BDP I pavadinimą,
 3. c) identifikuoti BDP (I) ir visame magistro darbe sprendžiamą mokslinę problemą, tyrimo kryptį ir būsimo autorinio tyrimo pobūdį, objektą, organizaciją,
 4. d) darbo rašymo kalendorinį planą,
 5. e) BDP (I) planą,
 6. f) viso magistro darbo preliminarų (orientacinį) planą,
 7. g) mokslinės literatūros pasirinkta tema preliminarų sąrašą.

Į minėtą susitikimą magistrantai atsineša kuo išsamesnę a-g punktus atspindinčią medžiagą bei mokslinės literatūros pasirinkta tematika preliminarų sąrašą (privaloma) bei jos apžvalgą-apibendrinimą (pageidautina).

N.B. 1. Po detalios diskusijos su vadovu konsoliduojama (konkretizuojama) viso magistro darbo tema ir BDP (I) tema bei konkretizuojamas BDP (I) turinys.

N.B. 2. Esant būtinybei, aptarus su vadovu ir jam pritarus, galima iš esmės keisti magistro darbo (atitinkamai ir BDP I) temą, apie tai iki lapkričio 1 d. informavus programos administratorę (Jolantą Berdikšlienę, EF 719 kab., tel. 2366134, e-paštas: jolanta.berdiksliene@ef.vu.lt) ir MD vadovą.

** Mokslinių publikacijų ir pranešimų konferencijoms rengimas yra rekomendacinio pobūdžio siekinys, siekiantiems aukščiausio BDP ir magistro darbo įvertinimo.

 Rengdamas magistro darbą, magistrantas ne tik ugdo savo kvalifikacines kompetencijas ir gilina pasirinktos specializacijos žinias, bet ir pritaiko jas nagrinėdamas pasirinktą mokslinę temą.

Baigiamojo darbo projektų (BDP I ir BDP II) ir magistro darbo (MD) rengimo grafikas EF KOKYBĖS VADYBOS ištęstinių sesijinių studijų magistrantams

 

Veiklos rūšis Terminai
1. Temų sąrašo pateikimas studentams I semestras, rugsėjis
2. Žvalgomasis literatūros studijavimas, temos pasirinkimas ir pateikimas magistro programos vadovui (arba programos administratorei Adai Gimžauskaitei, EF 412 kab.) I semestras, iki spalio 25 d.
3. Preliminarinės magistro darbo (MD) temos tvirtinimas ir MD vadovo paskyrimas I semestras, iki lapkričio 15 d.
4. Magistrantų susitikimas su paskirtais vadovais MD preliminarinės temos ir turinio aptarimui, tyrimų grafiko suderinimui, tyrimo krypčių konsolidavimui bei MD rašymo eigos suderinimui* I semestras, iki gruodžio 1 d. *
5. BDP I rengimas. Literatūros sisteminis rinkimas, studijos ir analizė. Magistro darbo teorinės ir metodologinės dalies parengimas, būsimo autorinio tyrimo identifikavimas, BDP I įforminimas II semestras, vasaris – birželio pradžia
6. BDP I juodraščio pateikimas vadovo peržiūrai   II semestras, iki birželio 5 d.
7. Galutinio BDP I varianto (su vadovo parašu) pateikimas registruoti  (programos administratorei Adai Gimžauskaitei, EF 412 kab.) ir recenzuoti II semestras, iki birželio 15 d.
8. BDP I (teorinės ir metodologinės magistro darbo dalies) gynimas sesijos metu II semestras, iki birželio 30 d.
9. BDP II rengimas (autoriniai tyrimai, analizė, apibendrinimas, darbo įforminimas) III semestras, rugsėjis – sausio pradžia
10. Pranešimų konferencijoms rengimas** III–IV semestras
BDP I juodraščio pateikimas vadovo peržiūrai   III semestras, iki sausio 5 d.
11. Galutinio BDP II varianto (su vadovo parašu) pateikimas registruoti  (programos administratorei Adai Gimžauskaitei, EF 412 kab.) ir recenzuoti III semestras, iki sausio 10 d.
12. BDP II gynimas sesijos metu III semestras, iki sausio 26 d.
13. Darbo aprobavimas (pristatymas mokslinėse konferencijose, seminaruose, mokslinėse draugijose, tirtose organizacijose,  straipsnių rengimas ir kt.)** III–IV semestras
14. Empirinių tyrimų užbaigimas ir viso MD rengimas IV semestras, vasaris – balandis
15. Magistro darbo teorinės, metodologinės ir tiriamosios dalies bei autoriaus sukurtų (atrastų) mokslo „produktų“ pristatymas ir gynimas „Kokybės vadybos seminaro“ metu. Kolegų-magistrantų pristatymų recenzavimas IV semestras, pagal Seminaro grafiką
16. Užbaigto (galutinio varianto) magistro darbo pateikimas (su vadovo parašu) registravimui (programos administratorei Adai Gimžauskaitei, EF 412 kab.), oponavimui ir recenzavimui IV semestras, 3 savaitės iki gynimo                    (iki gegužės 1 d.)
17. Magistro darbo gynimas IV semestras, gegužės – birželio mėn.
18. Darbo rengimas konkursams (Ūkio ministerijos, Lietuvos mokslų akademijos, mokslo draugijų, tarptautiniams ir kt.) ir publikuoti** IV semestras, gegužės – birželio mėn.

* Iki atitinkamų metų gruodžio 1 d. visi ištęstinių sesijinių studijų I kurso magistrantai turi susitikti su vadovais ir galutinai suderinti (o jeigu reikia – ir pakoreguoti):

 1. a) viso magistro darbo temą,
 2. b) I-jo BDP pavadinimą,
 3. c) identifikuoti BDP (I) ir visame magistro darbe sprendžiamą mokslinę problemą, tyrimo kryptį ir būsimo autorinio tyrimo pobūdį, objektą, organizaciją,
 4. d) darbo rašymo kalendorinį planą,
 5. e) BDP (I) planą,
 6. f) viso magistro darbo preliminarų (orientacinį) planą,
 7. g) mokslinės literatūros pasirinkta tema preliminarų sąrašą.

Į minėtą susitikimą magistrantai atsineša kuo išsamesnę a-g punktus atspindinčią medžiagą bei mokslinės literatūros pasirinkta tematika preliminarų sąrašą (privaloma) bei jos apžvalgą-apibendrinimą (pageidautina).

N.B. 1. Po detalios diskusijos su vadovu konsoliduojama (konkretizuojama) viso magistro darbo tema ir BDP (I) tema bei konkretizuojamas BDP (I) turinys.

N.B. 2. Esant būtinybei, aptarus su vadovu ir jam pritarus, galima iš esmės keisti magistro darbo (atitinkamai ir BDP I) temą, apie tai iki gruodžio 5 d. informavus programos administratorę (Adą Gimžauskaitę, EF 412 kab., tel. 2366128, e-paštas: ada.gimzauskaite@ef.vu.lt ) ir MD vadovą.

** Mokslinių publikacijų ir pranešimų konferencijoms rengimas yra rekomendacinio pobūdžio siekinys, siekiantiems aukščiausio BDP ir magistro darbo įvertinimo.