Vilniaus universitetas, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas / Vilnius University, Faculty of Economics and Business Administration

Programos aprašas

Kokybės vadybos magistro programą kuruoja Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Vadybos katedra. Programa lietuvių kalba (nuolatinės studijos) Vilniaus universitete vykdoma nuo 1997 m. (tuo metu pavadinimas buvo Komercinės kokybės vadyba). 2003-2007 m. programa priklausė Europos universitetų, rengiančių kokybės vadybos magistrus, tinklui EUN.TQM (angl., European Universities Network for Total Quality Management). Tinklo partneris buvo Europos kokybės vadybos fondas (angl., European Foundation for Quality Management). Nuo 2014 m. Kokybės vadybos magistro programa pradėta vykdyti ir ištęstine forma, o nuo 2016 m. programa vykdoma ir anglų k. (nuolatinės studijos).

 

2005 ir 2013 metais vykdytų išorinių studijų programos vertinimų metu programa buvo pripažinta atitinkančia reikalavimus, o akreditacija suteikta 6 metams. Abiejų akreditacijų metu tarptautiniai ekspertai pažymėjo tokius programos privalumus:

 • Stiprūs ryšiai su verslu;
 • Programos atitiktis vakarų šalių universitetuose vykdomų analogiškų programų turiniui;
 • Pasiektas patrauklus dėstytojų akademinio ir praktinio darbo bei darbo užsienyje patirties derinys;
 • Programa užtikrina tvirtus įgūdžius ir gilias žinias;
 • Programos absolventams būdingas lankstumas, reikalingas norint plėsti savo kvalifikaciją dirbant konkrečiame darbe;
 • Labai geros kokybės užtikrinimo ir kokybės didinimo priemonės, apimančios visus institucijos vidaus ir išorės socialinius dalininkus;
 • Naudojimasis grįžtamuoju ryšiu perplanuojant numatomus studijų rezultatus, dalykus ir vertinimą yra tikslus ir stropiai taikomas;
 • Studijų programą vykdo darni dėstytojų komanda, vadovaujama charizmatiško vadovo;
 • Yra sukurta sėkminga ir pozityvi rūpinimosi studentų poreikiais atmosfera, o studentai išreiškia vienareikšmišką pasitenkinimą šia studijų programa ir kt.

 

KOKYBĖS VADYBOS MAGISTRO PROGRAMOS TIKSLAS – ugdyti plataus profilio kokybės vadybos profesionalus, suvokiančius ir įvairiose veiklos srityse taikančius kokybės vadybos principus bei metodus, mokančius atpažinti ir analizuoti su kokybe susijusias problemas, ieškoti jų sprendimo galimybių ir įdiegti veiksmingus kokybės gerinimo sprendimus nuolat besikeičiančioje aplinkoje.

 

Tikslui pasiekti programoje įgyvendinami šie uždaviniai:

 1. Ugdyti analitinį, sisteminį ir kritinį mąstymą, kuriuo remiantis studentai galėtų konstruktyviai vertinti vyraujančias ir populiarias nuomones bei nuostatas.
 2. Perteikti socialinių mokslų tyrimų metodologiją bei suformuoti mokslo tiriamojo darbo įgūdžius ir gebėjimą pritaikyti juos verslo ir viešojo sektoriaus organizacijų, valstybės ir visuomenės problemų diagnozavimui ir sprendimui.
 3. Formuoti lyderystės, darbo komandoje, tarpasmeninio ir tarpkultūrinio bendravimo įgūdžius.
 4. Skatinti studentų iniciatyvumą, nuolatinį mokymąsi bei asmeninį tobulėjimą.
 5. Suteikti sistemines kokybės vadybos, standartizavimo, sertifikavimo, visuotinės kokybės vadybos, veiklos procesų valdymo, strateginio valdymo, socialinės atsakomybės ir kitų sričių žinias ir supratimą.
 6. Išmokyti studentus projektuoti, diegti ir integruoti įvairias organizacijos vadybos sistemas.
 7. Išmokyti studentus integruoti pažangiausias verslo ir kokybės vadybos praktikas bei panaudoti tai organizacijų veiklos problemų sprendimui.
 8. Išmokyti studentus atlikti organizacijų veiklos vertinimą ir tobulinimą.

 

STUDIJŲ PROGRAMOS UGDOMI GEBĖJIMAI

Programos studijų siekiniai atspindi Europos kokybės politiką bei atitinka tarptautinius profesinius reikalavimus kokybės vadybos specialistams.

Kokybės vadybos programos magistrantas išmoksta integruoti kokybės ir verslo technologinės aplinkos informaciją, idėjas, koncepcijas ir modelius, atlikti šios srities mokslinius ir taikomuosius tyrimus ir interpretuoti gautus duomenis, išmano įvairių kokybės, aplinkosaugos, socialinės atsakomybės, saugos vadybos sistemų kūrimo metodologiją ir procesus bei geba projektuoti bei atlikti kokybės sistemų ir veiklos auditą bei produktų kokybės ir aplinkosauginį vertinimą, savarankiškai realizuoti įvairius mokslo ir verslo projektus, priimti sprendimus, įsavinti naujus metodus bei taikyti juos praktikoje.

 

STUDIJŲ YPATUMAI

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos magistras

Studijų forma:

 • Nuolatinės dieninės studijos (lietuvių / anglų kalbomis). Paskaitos vyksta vakarais nuo 17.30 val., taigi studijos tinkamos ir dirbantiems.
 • Ištęstinės sesijinės studijos, tinkamos ir gyvenantiems kituose Lietuvos miestuose, nes paskaitos vyksta šeštadieniais.

Studijų trukmė: 1,5 metų (nuolatinės studijos) / 2 metai (ištestinės sesijinės studijos)

Kokybės vadybos magistro programoje užtikrinamas teorinių žinių bei praktinių įgūdžių ugdymo derinimas visų studijų metu. Specialybės dėstomų disciplinų pratybose atliekamos ne tik verslo (veiklos) simuliacijos, bet einama ir žymiai toliau – atliekamos realios užduotys, konkrečių organizacijų veiklos kokybės diagnostika, kokybės auditas ir kt.

Programos tikslui pasiekti ir magistrantų įgyjamų gebėjimų ir žinių lygiui užtikrinti yra suformuota darni dėstytojų komanda, kurioje yra optimalus akademinės ir praktinės-konsultacinės veiklos patirties kokybės srityje balansas. Dauguma programos dėstytojų turi darbo užsienyje patirties, dėsto užsienio universitetuose, konsultuoja ir veda mokymus mūsų šalies ir užsienio organizacijų darbuotojams, yra organizacijų veiklos kokybės ir nacionalinio kokybės prizo vertinimo ekspertai, akredituoti BVQI ir EFQM kokybės auditoriai, procesų kokybės ekspertai, Kokybės profesionalų tarptautinės gildijos nariai, organizacijų kokybės padalinių vadovai, su kokybe susijusių valstybinių ir visuomeninių organizacijų nariai bei ekspertai.

 

PROFESINĖS VEIKLOS GALIMYBĖS

Kokybės vadybos programos absolventas gali dirbti organizacijos vadovu, kokybės vadybininku, kokybės auditoriumi, kokybės sistemų vadybininku, procesų vadybininku, visuotinės kokybės vadybos vadovu ir vertintoju, produktų kokybės ekspertu, produktų vadybininku, projektų vadovu daugelio verslo sričių įmonėse, dirbti konsultacinį darbą tarptautinėse ir nacionalinėse konsultacinėse įmonėse, užimti vadovaujančias pareigas verslo organizacijose bei valstybės ir viešojo administravimo institucijose, dirbti pedagoginį ir mokslinį darbą mokslo ir mokymo įstaigose, kurti savo įmonę ir jai vadovauti.

 

PRIĖMIMO SĄLYGOS

 • Stojamųjų egzaminų nėra.
 • Į visų formų Kokybės vadybos magistro programas konkurso tvarka priimami ekonomikos, verslo ir vadybos bei kitų krypčių universitetinių studijų bakalaurai ir magistrai. Kitas kryptis baigusiems pretendentams reikalinga ne mažiau kaip 30 kreditų iš verslo ir vadybos studijų programų pagrindinių dalykų.
 • Kitas kryptis baigusiems pretendentams, stojantiems į ištęstines sesijines studijas, taikoma išimtis ir nereikalaujama turėti minėtų 30 kreditų, kai stojantysis yra baigęs universitetines bakalauro ar magistro studijas ir turi ne mažesnę nei 2 metų profilinę patirtį. Pažymą apie profilinę patirtį gali pateikti bendrovių vadovai, jų pavaduotojai, padalinių vadovai, kokybės tarnybų vadovai ir jų pavaduotojai, kokybės vadybos specialistai (kokybės vadovas, kokybės auditorius, vadovybės atstovas kokybei ir/ar aplinkosaugai, kokybės vidaus auditorius, kokybės vadybos sistemų vadovas ir/ar auditorius, GMP/GGP ir GDP/GPP sistemų vadovai ir/ar auditoriai, kokybės inžinierius, projektų vadovas, procesų vadybininkas, procesų vadovas, naujų produktų kūrimo specialistas, standartizacijos ir sertifikavimo specialistas, kokybės vadybininkas, kokybės kontrolierius, aplinkosaugos vadybos sistemų vadovas ir/ar auditorius, organizacijos socialinės atsakomybės specialistas). Pažymą (Nr. 5) apie profilinę patirtį, remiantis stojančiojo pateiktu dokumentu, išduoda Ekonomikos fakulteto priėmimo komisija.
 • Stojant į nuolatines studijas lietuvių ir anglų kalbomis papildomas 1 balas skiriamas už mokslines publikacijas pagal studijų programą recenzuojamuose leidiniuose arba 2-jų metų darbo patirtį. Pažymą (Nr. 4) apie papildomą balą, remiantis pretendento pateiktais įrodymais, išduoda Ekonomikos fakulteto priėmimo komisija.